I Miejsce, Konkurs rynek

PROJEKT:
mgr inż. arch. Iwona Czapka, upr. nr 87/LBOKK/2011, mgr inż. arch. Katarzyna Blicharz

INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Muszyna

AUTOR:
iL Senso

POWIERZCHNIA:
ok 16 ha

Oficjalne wyniki ogłoszone !!!

Zajęliśmy I miejsce w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny – Rynku wraz z przyległymi ulicami.

 

 Zamawiający przyznał następujące nagrody: 

I miejsce – zamówienie z wolnej ręki – zaproszenie do negocjacji dla wykonawcy firmy iL SENSO

( Łączna punktacja oceny pracy konkursowej: 488 pkt. )

zespół projektowy:

mgr inż. arch. Iwona Czapka, upr. nr 87/LBOKK/2011

mgr inż. arch. Katarzyna Blicharz

III miejsce – nagroda pieniężna ( Łączna punktacja oceny pracy konkursowej: 418 pkt.)

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

– zmiana organizacji ruchu ( zmniejszenie ilości komunikacji kołowej i parkingów na korzyść komunikacji pieszej, nowych stref zieleni, wypoczynku, handlu oraz gastronomii )

– częściowe obniżenie, wcięcie płyty rynku w celu utworzenia wewnętrznej przestrzeni otwartej dla turystów i mieszkańców   ( przeszklenie zabytkowych piwnic pod rynkiem, a obok nich usytuowanie kawiarni )

– dla utrzymania równowagi ‚wyciągniecie’ z płaszczyzny terenu, kubatury obiektu pokrytej zielonym stropodachem, która może pełnić funkcję kawiarni, nie zmniejszając przy tym ilości terenów zielonych

– nowe oświetlenie ( nowe formy lamp parkowych oraz ulicznych  )

– mała architektura ( ławki, leżaki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery );  staraliśmy się utworzyć formy nowoczesne harmonizujące z sąsiedztwem obiektów zabytkowych

– strefy zieleni ( dążyliśmy do pozostawienia istniejącego drzewostanu, tam gdzie jednak było to niemożliwe, zaprojektowaliśmy nowe )

OSIE KOMPOZYCYJNE I DOMINANTY 

Główna oś kompozycyjna przebiega przez samo centrum Muszyny. Jest to pewnego rodzaju przekątna Rynku, która pełni funkcję głównej alei spacerowej.

Pozostałe osie kompozycyjne (piesze trakty) mają na celu uzupełnienie przestrzeni i wzbogacenie jej. Są podane w kontrapunktach dodając dynamiki przestrzeni centrum Muszyny.

Najważniejszą dominantą kompozycyjną w całym układzie jest obniżona przestrzeń Rynku w okolicy zabytkowych piwnic.

Drugą dominantą jest ‚wyciągnięty’ z płaszczyzny terenu budynek kawiarniany u styku ul. Kościelnej z Rynkiem. Oba akcenty wyznaczają rytm dla pozostałych elementów projektowych.

REALIZACJA – BUDŻET

Realizacja projektu zaplanowana jest za ok 2 lata – przedtem trzeba przebrnąć jeszcze przez trudną i skomplikowaną drogę wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Budżet inwestycji nie powinien przekroczyć 12 mln zł. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na tę realizację.